Research

Share          

Following is the research area of the NTU Econ faculty who are involved in the EGC activities (as of Nov 2017):
 
S/N Area (Team)​ Member​ ​ ​ ​ ​ ​
​1 ​Environment ​Euston Quah ​Ng Yew Kuang Eko Riyanto​ Jubo Yan​ Fuhai Hong​ ​James Ang
​2 Urban ​BAO Te
​3 ​Econometrics, Computation ​​​Feng Qu ​Leong Kaiwen BAO Te ​TANG Yang
​4 Theory ​Low Chan Kee ​KANG Minwook
​5 ​Micro ​Ng Yew Kuang ​Christos Sakellariou ​Huang Weihong ​AU Pak Hung ​Giovanni KO
​6 ​Macro ​Chia Wai Mun ​Joseph Alba ​Leong Kaiwen ​KANG Minwook ​TANG Yang
​7 Behavioral ​Eko Riyanto ​AU Pak Hung ​BAO Te ​HE Tai-Sen
8​ Experimental ​Eko Riyanto ​BAO Te ​HE Tai-Sen
9​ Political ​Giovanni Ko ​Xiaoping Chen
​10 Development ​​LIM Chong Yah James Ang ​CHIA Wai Mun TANG Yang
​11 Singapore-ASEAN LIM Chong Yah ​Sng Hui Ying
​12 ​China ​TAN Kong Yam ​FENG Qu ​Laura Wu
​13 ​International ​Joseph Alba WANG Wei-Siang CHIA Wai Mun ​Xiaoping CHEN ​Kang Minwook
​14 Finance, Monetary ​Paul Yip WANG Wei-Siang ​HE Tai-Sen ​KANG Minwook ​TANG Yang ​HUANG Weihong
​15 Exchange Rate ​Joseph Alba ​Paul Yip
​16 Public ​HUANG Weihong Giovanni Ko ​Fuhai Hong
​17 Labour, Wage ​Christos Sakellariou ​Bao Te
​18 Welfare ​Ng Yew Kuang
​19 Education ​Christos Sakellariou
​20 ​Household ​Euston Quah